"برنامه موسسه سیب"


جدول زمانبندی جلسات موسسه تغذیه و روانشناسی سیب ویژه

کودکان

بررسی رفتار اجتماعی کودکان دوشنبه 25 آبان ساعت 9
بررسی رفتار اجتماعی کودکان شنبه 30 آبان ساعت 9
کلاس تغزیه و سلامت برای کودکان دوشنبه 2 آذر ساعت 9
کلاس تغزیه و سلامت برای کودکان سه شنبه 3 آذر ساعت 9
بررسی رفتار اجتماعی کودکان شنبه 14 آذر ساعت 9
بررسی رفتار اجتماعی کودکان یکشنبه 22 آذر ساعت 9
کلاس تغزیه و سلامت برای کودکان یکشنبه 13 دی ساعت 9
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان دوشنبه 14 دی ساعت 9
ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان یکشنبه 4 بهمن ساعت 9
ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان دوشنبه 5 بهمن ساعت 9
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان چهارشنبه 28 بهمن ساعت 9
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان چهارشنبه 5 اسفند ساعت 9

کلمات کلیدی: تغذیه کودکان، سلامت کودکان، موسسه سیب رشد کودکان، روانشناسی

جدول زمانبندی دیدار کارشناسان تربیتی و تغذیه موسسه سیب ویژه

والدین

جلسه آموزشی روانشناسی

چهارشنبه 27 مهر - ساعت 16

جلسه آموزشی تغذیه

دوشنبه 25 آبان - ساعت 16

جلسه آموزشی روانشناسی

دوشنبه 28 آذر - ساعت 16

جلسه آموزشی تغذیه

چهارشنبه 30 دی - ساعت 16

جلسه آموزشی روانشناسی

دوشنبه 3 اسفند - ساعت 16